De Grafiska bladen som visas här kommer från utställningen Grönland - Historia, myt och minne. Som stöd för undertiteln Historia och för att finna en grund att förankra mina motiv i, har jag gjort efterforskningar i litteratur om arkeologiska fynd och historiska rön som behandlar ämnet Grönland och Nordbor. Min konstnärliga tolkning bygger på den inspiration jag fått utifrån studier av marginalierna i medeltida kyrkmålningar, manuskript och arkeologiska fynd från Sverige, Danmark och Norge. Även den grönländska föreställningsvärlden med alla sina berättelser och väsen har fått lämna bidrag.

Hur nordbornas föreställningsvärld såg ut kan ingen idag med säkerhet veta något om. Att de var kristna vet man och att de hade kontakt med inuiterna finns det också belägg för. Vad enskilda personer ansett och vilka väsen de trott finnas runt dem finns det färre belägg för. Därför att är temat myt min egen skapelse. Jag har utgått från att nordborna i västerbygden ägde en fantasi och mytbildning liknande de som går att utläsa ur det kvarvarande arkeologiska materialet från övriga Norden.

 


Havsvidunder I


Frillorna


Biskopen

Får

Cyklopa

Hundar

Havsvidunder II